Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ  Λουκάκη Δέσποινα  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια τροφίμων», προϋπολογισμού 99.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) για την ανάδειξη προμηθευτών οικ. έτους 2012 στα παρακάτω είδη διατροφής: Παντοπωλείου,Κρεοπωλείου(Νωπά),Ιχθυοπωλείου(Κατεψυγμένα), Οπωροπωλείου,Άρτου& Ζαχαροπλαστικής 

Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου θα παραδίδονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες στις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ που βρίσκετε στην οδό Επταλόφου 2 αίθουσα 1 καθημερινά από ώρα 10.00πμ  μέχρι και 12.00πμ. μέχρι  την Τρίτη 14/2/2012.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη  15/2 /2012 και ώρα 12.30 πμ.  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο κτίριο του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ που βρίσκετε στην οδό Ανδρούτσου & Κορυζή Ταύρος Τ.Κ. 177 78.  
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 των όρων διακήρυξης του
Προέδρου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., δηλαδή:
• Για τα είδη Παντοπωλείου : 43.000,00 Χ 5% = 2.150,00€  
• Για τα είδη Κρεοπωλείου : 23.000,00 Χ 5% = 1.150,00 €
• Για τα είδη Ιχθυοπωλείου : 9.000,00 Χ 5% = 450,00 €
• Για τα είδη Οπωροπωλείου : 15.000,00 Χ 5% =  750,00 €
• Για τα είδη Ζαχαροπλαστικής : 9.000,00 Χ 5% = 450,00 €
 
ΑΔΑ: ΒΟΖΞΟΚΗΠ-ΜΑΘΟι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, σύμφωνα
με το άρθρο 46 του Ν 3801/2009 και την παρ. 3 του   άρθρου 4 του Ν 3548/2007, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η εγγύηση συμμετοχής. Αν οι ανάδοχοι προμηθευτές είναι περισσότεροι του ενός, η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα τους βαρύνει αναλογικά με το ποσό της σύμβασης του καθενός. ( συνολική δαπάνη ανά εφημερίδα περίπου 150,00€)
  
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:210 3416640 .
Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η τεχνική μελέτη διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  www.dimosmoschatoutavrou.gr 

H Πρόεδρος 
ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


Πηγή: www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...