Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση Συλλόγου "ΙΛΙΣΟΣ" για 77 νέες προσλήψεις

ΙΛΙΣΟΣ

Ισμήνης  44, Καλλιθέα, Τ.Κ.  176 74, τηλ/φαξ:   210-9428383, ilisos@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ    70.904  / 1 / 2012

 Ο Σύλλογος  ΙΛΙΣΟΣ
 
ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5μηνο), εβδομήντα επτά (77) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νότιο Τομέα Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και  Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα, ενέργεια, συμπράττοντα φορέα ο εξής αριθμός ατόμων:
·        40 άτομα, ειδικότητας «ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ»  για  τη φροντίδα εγκαταστάσεων & την υποστήριξη δράσεων  στο «ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
·        37 άτομα, ειδικότητας «ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ»  για  τη φροντίδα εγκαταστάσεων & την υποστήριξη δράσεων στον  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.mkoilisos.blogspot.com) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Δευτέρα - Παρασκευή 11.00 - 13.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ισμήνης 44 ΤΚ 17674 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στον «ΙΛΙΣΟΣ» υπόψη κ. Γεωργίου Καστάνη, εντός προθεσμίας  (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος  του ΙΛΙΣΟΥ
Γεώργιος Καστάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...